بخش های مرتبط
پيام
ساعت دماسنج
+ [وبلاگ] اخلاق
برای ارسال نظر یا علاقه مندی لطفا وارد شوید
بشرطي که عصبي نباشد يا اخلاق رابراي معاش وسرشيره ماليدن نباشد اخلاق خوب است که هم خوش اخلاق باشد وهم اخلاق را درهمه امور بکار گيرد نضار من اين است ؟خودم واي واي مخصوصا وقتي باموج مخلوط شو:) د
2-سوفيا
اخلاق مورد بحث درفلسفه اخلاق، اخلاق به طور عام مورد نظر است نه اخلاق فردي
تسبیح دیجیتال